Zakres usług

Zakres pomocy prawnej KANCELARII RADCY PRAWNEGO

W zakresie działalności KANCELARII RADCY PRAWNEGO świadczę kompleksową pomoc prawną dla klientów w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego i spadkowego, a także w zakresie prawa gospodarczego, umów, prawa pracy, prawa administracyjnego oraz prawa karnego. Reprezentuję klientów kancelarii w postępowaniach sądowych i pozasądowych, w tym przedsądowych i egzekucyjnych, a także przed organami ścigania, organami administracji publicznej w tym samorządowej. Oferuję szerokie doradztwo prawne w każdej dziedzinie prawa z wyjątkiem podatków.

 
Kancelaria radcy prawnego prowadzi sprawy z zakresu prawa cywilnego takie jak m.in.:
 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie;
 • sprawy o zapłatę (w tym wezwania do zapłaty, proces, egzekucja komornicza, skarga pauliańska i inne);
 • sprawy związane z ochroną własności;
 • sprawy z zakresu ochrony posiadania;
 • sprawy związane ze służebnościami gruntowymi, osobistymi i przesyłu;
 • sprawy dotyczące umów ich projektowanie i opiniowanie;
 • ustalenie istnienia stosunku prawnego;
 • zniesienie współwłasności;
 • zasiedzenie;
 • rozliczenie nakładów na rzeczy wspólne;
 • ochronę dóbr osobistych;
 • odwołanie oświadczenia woli;
 • uznanie czynności prawnej za bezskuteczną;
 • dot. upadłości konsumenckiej;
 • dochodzenie praw konsumenckich, w tym: żądanie obniżenia ceny wadliwego towaru, jego wymiany, odstąpienie od umowy sprzedaży, rękojmia za wady fizyczne i prawne rzeczy;
oraz inne.
W obszarze działań kancelarii znajduje się reprezentowanie klientów, doradztwo i sporządzanie pism w zakresie szeroko rozumianego prawa rodzinnego i spadkowego, min sprawy:
 • o rozwód;
 • o separację;
 • o alimenty, w tym o ustalenie, podwyższenie i obniżenie alimentów – alimenty na dzieci, a także na małżonka, który znalazł się po rozwodzie w niedostatku, czy też jego sytuacja majątkowa uległa pogorszeniu;
 • o ustalenie kontaktów z dzieckiem;
 • o ustalenie miejsca pobytu dziecka / zmiany miejsca pobytu dziecka;
 • o pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej;
 • o podział majątku wspólnego po rozwodzie i zniesienie współwłasności ;
 • o ustalenie / zaprzeczenie ojcostwa;
 • o rozstrzygnięcie istotnych spraw dziecka;
 • o rozdzielność majątkową / w tym rozdzielność majątkową z datą wsteczną;
 • o ubezwłasnowolnienie;
 • o przyczynienie się do zaspokojenia potrzeb rodziny;
 • o stwierdzenie nabycia spadku na drodze ustawy lub testamentu, a także zapisu windykacyjnego;
 • o dział spadku;
 • o zachowek;
 • spisu inwentarza;
 • doradztwo w zakresie testamentów, wydziedziczenia, zapisów;
 • dot. spisu inwentarza;
oraz inne.
Kancelaria jest w stanie zapewnić zarówno stałą, jak i doraźną pomoc przedsiębiorcom oraz podmiotom gospodarczym. W zakresie usług jest:  
 • obsługa prawna podmiotów gospodarczych;
 • reprezentacja podmiotów gospodarczych przed sądami, organami administracji publicznej w tym samorządowej;
 • negocjacje i mediacje między stronami w celu zawarcia umowy oraz ugody pozasądowej;
 • dochodzenie zaległych zobowiązań;
 • prowadzenie likwidacji oraz upadłości podmiotów gospodarczych;
 • opinie i ekspertyzy prawne;
 • opinie i projekty umów występujących w obrocie gospodarczym;
 • kompleksowa analiza w zakresie poprawności umów zawartych przez podmiot gospodarczy w celu optymalizacji kosztów;
 • opracowywanie wewnętrznych aktów w zakładach pracy takich jak: statuty, regulaminy;
 • pomoc w zakresie prawa pracy dotyczącym pracodawcy;
 • pomoc w zakładaniu jednoosobowej działalności gospodarczej, a także spółek osobowych i kapitałowych;
 • sprawy dotyczące przekształceń podmiotów gospodarczych;
oraz inne.

W zakresie prawa pracy kancelaria podejmuje się min:

 • reprezentacji pracowników w postępowaniach sądowych wynikających ze stosunku pracy;
 • reprezentacji pracodawców w postępowaniach sądowych;
 • negocjacji między pracodawcą, a pracownikiem w postępowaniu przedsądowym;
 • analizy prawnej umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o współpracę;
 • doradztwa w zakresie wszelkich spraw z zakresu prawa pracy.

oraz inne.

W zakresie prawa administracyjnego kancelaria podejmie się doradztwa lub reprezentacji w działaniach przed organami administracji publicznej w tym rządowej i samorządowej polegających min na:

 • reprezentacji klientów przed organami administracji publicznej;
 • sporządzania odwołań od decyzji wydanych przez organy administracji publicznej;
 • zażaleń od postanowień wydanych przez organy administracji publicznej;
 • reprezentacji klientów w postępowaniach przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym;

oraz inne.

W zakresie działania kancelarii pozostaje także sfera prawa karnego w tym sprawy karne i wykroczenia. Kancelaria jest wstanie podjąć się tych spraw min w zakresie:
 • obrony w postępowaniach przygotowawczych, sądowych, w tym na etapie postępowania odwoławczego, zarówno przed sądami okręgowymi, apelacyjnymi, a także Sądem Najwyższym,
 • pomocy osobom zatrzymanym, tymczasowo aresztowanym (tzw. sprawy aresztowe), skazanym odbywającym kary pozbawienia wolności pomoc w sporządzeniu kasacji do Sądu Najwyższego reprezentowanie w postępowaniu karnym innych niż podejrzani / oskarżeni osób, w tym świadków, oskarżycieli prywatnych, oskarżycieli posiłkowych;
 • reprezentacji oskarżycieli subsydiarnych (tzw. subsydiarny akt oskarżenia);
 • pomocy w sporządzeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz dalszej reprezentacji osób pokrzywdzonych w toku postępowania w charakterze oskarżycieli posiłkowych;
oraz inne.